Promotion
3 มาตรการที่จำเป็น เมื่อมาซีคอนสแควร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ ศบค.
 • 3 มาตรการที่จำเป็น เมื่อมาซีคอนสแควร์ 
  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ ศบค
  .

  - สวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยปิดทั้งจมูกและปาก ขณะใช้บริการภายในศูนย์ฯ
  - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ (มีให้บริการฟรี)
  - ห่างไว้ ไกล Covid-19 เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร ในการใช้บริการต่างๆ


  สำหรับผู้ที่มีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าใช้บริการและแนะนำให้พบแพทย์ทันที

  การดำเนินการของศูนย์ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์

  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ก่อนใคร