Hachiban Ramen

รายละเอียดร้าน : ในส่วนนี้จะเป็นคำบรรยายรายละเอียดของร้านนั้นๆ จะมีหรือไม่มีก็ได้

  • Hachiban Ramen
  • 55 ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 4 ห้อง 0000X ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • 02 1234567